قوانين و مقررات

قوانين و مقررات سايت 

-برای عضویت در پایگاه اینترنتی موسسه آموزشي علوم و فنون كيش ، لازم است به جز خواندن دقیق موارد این بند و رعایت آن‌ها، تمامی قوانین و مقررات این صفحه نیز خوانده شود؛ در غیر این صورت مسئولیت پیامدهای احتمالی متوجه فرد عضو شده خواهد بود.

- عضویت در پایگاه اینترنتی موسسه آموزشي علوم و فنون كيش بیانگر پذیرفتن قوانین و مقررات سایت توسط فرد عضو شده است.

- تمامی اعضا موظف هستند اطلاعات خواسته شده برای عضویت را به طور کامل و صحیح وارد کنند. مسئولیت نادرست بودن اطلاعات برعهدۀ خود فرد است.

- کلیۀ اطلاعاتی كه توسط سایت از اعضا درخواست می شود، محرمانه بوده و نزد سایت محفوظ است و به هیچ وجه در اختیار دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار نخواهد گرفت بجزء با ارئه حكم قانوني از طريق مراجع ذيصلاح.

- در صورت تغییر یافتن هر یک از اطلاعات وارد شده در فرم عضویت، می توانید به دفتر موسسه آموزشي علوم و فنون كيش مراجعه و يا از طريق تماس تلفني و احراز هويت نسبت به تغيير اطلاعات كاربري اقدام نماييد .

- بهتر است برای عضویت در سايت موسسه آموزشي علوم و فنون كيش از نام و نام خانوادگی واقعی و پست الکترونیک خودتان استفاده نموده و از به کار بردن نام غیرواقعی، مستعار و ... خودداری نمایید .

- پست الکترونیک ثبت شده در فرم عضویت، همانند نام و نام خانوادگی فرد بوده و ملاک شناخت نام كاربري  عضو شده، برای پایگاه اینترنتی موسسه آموزشي علوم و فنون كيش خواهد بود.

- در هر زمان که فرد با ادامۀ عضویت خود در سایت موافق نباشد، می تواند درخواست کرده تا عضویت وی در سایت لغو شود..

- لازم است تمامی مکاتبات و ارسال‌های اعضا به سايت موسسه آموزشي علوم و فنون كيش از طريق پورتال كاربري و يا پست الكترونيك شخصي خود صورت پذيرد.

- پس از عضویت و ارسال فرم، و احراز هويت شخص ، نام كاربري براي وي ايجاد و فعال خواهد شد 

 

قوانين ، مقررات و ديگر آيين نامه هاي موسسه آموزشي علوم و فنون كيش 

1- رعايت مقررات موسسه در مورد وضع ظاهري و پوشيدن لباسهاي متعارف و رعايت شئونات اسلامي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خدمات ارائه شده در سايت 

2- چنانچه غيبت زبان آموز در هر ترم بيش از سه جلسه آموزشي باشد زبان آموز در دوره مذكور بنا به صلاحديد مدرس و با تاييد مسئول مركز مردود شناخته مي شود . 

3- حضور زبان آموز راس ساعت مقرر در كلاس الزامي بوده و زبان آموزاني كه بعد از مدرس وارد كلاس شوند در ليست حضور و غياب ، غايب محسوب مي شوند . 

4- در صورتيكه زبان آموز مرتكب بي نظمي در مركز آموزشي و كلاس شود با معرفي مدرس مربوطه و با صلاحديد مسئول مركز از ادامه تحصيل محروم مي شود . 

5-چنانچه زبان آموز به هر دليل ( غيبت بيش از حد مجاز ، موارد انضباطي و ... ) داشته باشد از ادامه تحصيل محروم مي گردد و شهريه پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد . 

6- در صورتيمه زبان آموز به هردليل تا 48 ساعت قبل از شروع دوره اعلام انصراف نمايد 5000 تومان از شهريه كسر و مابقي به وي مسترد مي گردد . 

7-در صورتيكه زبان آموز به هر دليل تا 24 ساعت قبل از شروع دوره اعلام انصراف نمايد 50 درصد از شهريه كسر و مابقي به وي مسترد خواهد شد . 

8- نظر به اينكه پس از ثبت نام زبان آموز فرصت از ديگران سلب مي شود و ظرفيت هر كلاس بصورت محدود تشكيل مي شود با آغاز دوره ( 23 ساعت قبل از شروع ترم تا پايان دوره ) شهريه پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد . 

9- در صورت عدم حضور زبان آموز در جلسه پاياني دوره ثبت نامي ، طبق بند 2 با ايشان رفتار خواهد شد . 

10- تعيين مدرس براي هر كلاس ، ادغام كلاسهاي مشابه ، محل برگزاي كلاسها و انتقال زبان آموز به ديگر كلاسها به عهده موسسه بوده و زان آموز مجاز به دخالت در امور اجرائي نيست . 

11- رعايت شئونات و موازين اسلامي براي كليه زبان آموزان الزاميست . 

12- ثبت نام خانمهاي متاهل بمنزله كسب موافقت قبلي از سوي همسر متقاضي مي باشد .

13- چنانچه زبان آموز بعد از تعيين سطح و آزمون اعلام انصراف نمايد هزينه تعيين سطح به وي مسترد نخواهد شد . 

14- زبان آموز ملزم به پرداخت شهريه در تاريخ اعلامي از سوي موسسه با توجه به شماره حسابهاي نامبرده در سايت و پورتال اينترنتي مي باشد . 

15- موسسه در صورت داشتن متقاضي براي كلاسهاي كمتر از 10 نفر و بيش از 7 نفر با افزايش 30 درصدي شهريه كلاس مربوطه تشكيل خواهد شد . 

16- جبران خسارت وارده به هريك از اموال موسسه بر عهده شخص زبان آموز مي باشد . 

17- تعيين سطح و آزمون بمنزله ثبت نام نمي باشد و گواهي آن از تاريخ صدور بمدت سه ماه معتبر خواهد بود . 

18- تعيين سطح و آزمون مجدد مستلزم پرداخت هزينه دوباره مي باشد . 

19- رزرو كلاسها ( زبان آموزاني كه شهريه پرداخت نموده اند ) فقط براي يك ترم بعد از ترم جاري معتبر خواهد بود . 

20- غيبت زبان آموز در آزمون فاينال بمنزله مردودي وي مي باشد .